ระบบงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 2

ระบบอาคารสถานที่
กรณีไม่มีข้อมูลที่ตำแหน่งใด ให้ใส่เลข 0 ครับ
ระบบคัดกรอง บันทึกข้อมูลเป็นปีการศึกษา 2564 .. หากข้อมูลยังไม่เรียบร้อยให้ใส่ 0 ไว้ก่อนครับ
Copyright © 2019. All rights reserved.