ระบบงานบริหารทั่วไป

ระบบสาธารณูปกรณ์
กรณีไม่มีข้อมูลที่ตำแหน่งใด ให้ใส่เลข 0 ครับ
ระบบสารเสพติด
ถ้าเป็นตอบ 1 ถ้าไม่เป็นตอบ 0
ระบบโภชนาการ
ถ้าใช่ตอบ 1 ถ้าไม่ใช่ตอบ 0
ถ้าใช่ตอบ 1 ถ้าไม่ใช่ตอบ 0
ถ้าใช่ตอบ 1 ถ้าไม่ใช่ตอบ 0
Copyright © 2019. All rights reserved.