หลักสูตรพฤษศาสตร์ สพป.ปราจีนบุรีเขต 1

หลักสูตรพฤษศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์

◉ รู้จัก

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.1

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.2

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.3

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.4

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.5

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.6

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.1

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.2

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.3

◉ รู้รักษ์ 

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.1

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.2

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.3

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.4

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.5

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.6

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.1

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.2

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.3

◉ พิทักษ์ หวงแหน 

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.1

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.2

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.3

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.4

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.5

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.6

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.1

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.2

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.3

◉ ตอบแทนภูมิปัญญา 

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.1

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.2

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.3

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.4

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.5

◉ หน่วยการเรียนรู้ ป.6

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.1

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.2

◉ หน่วยการเรียนรู้ ม.3

◉ แหล่งสืบค้น

◉ แหล่งสืบค้น

◉ แหล่งสืบค้น

◉ แหล่งสืบค้น

Copyright © 2019. All rights reserved.