รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์ประจำปีชั้น ป.6


ระบุจำนวนนักเรียนที่ได้ค่าคะแนนร้อยละระดับ 3 ขึ้นไป
กรณีไม่มีข้อมูลที่ตำแหน่งใด ให้ใส่เลข 0 ครับ
Copyright © 2019. All rights reserved.