ผลการประเมินการอ่าน NT สำหรับเขตพื้นที่


ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา Nation Test ด้านการคำนวณ
กรณีไม่มีข้อมูลที่ตำแหน่งใด ให้ใส่เลข 0 ครับ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา Nation Test ด้านภาษา
Copyright © 2019. All rights reserved.