ผลการประเมินการอ่าน RT สำหรับเขตพื้นที่


ผลการประเมินการอ่าน Reading Test ด้านการอ่านออกเสียง
กรณีไม่มีข้อมูลที่ตำแหน่งใด ให้ใส่เลข 0 ครับ

ผลการประเมินการอ่าน Reading Test ด้านการอ่านรู้เรื่อง
Copyright © 2019. All rights reserved.